Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Long Biên Hà Nội

Có 15580 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Long Biên Hà Nội. Các công ty tại Quận Long Biên Hà Nội tập trung chủ yếu ở Phường Đức Giang 1604 công ty, Phường Bồ Đề 1569 công ty, Phường Ngọc Lâm 1266 công ty, Phường Ngọc Thuỵ 1243 công ty, Phường Gia Thuỵ 964 công ty, Phường Thượng Thanh 906 công ty, Phường Việt Hưng 872 công ty, Phường Long Biên 821 công ty, ...