Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Long Biên Hà Nội

Có 17488 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Long Biên Hà Nội. Các công ty tại Quận Long Biên Hà Nội tập trung chủ yếu ở Phường Đức Giang 1610 công ty, Phường Bồ Đề 1589 công ty, Phường Ngọc Lâm 1267 công ty, Phường Ngọc Thuỵ 1252 công ty, Phường Gia Thuỵ 968 công ty, Phường Thượng Thanh 910 công ty, Phường Việt Hưng 877 công ty, Phường Long Biên 824 công ty, ...