Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Long Biên Hà Nội

Có 15570 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Long Biên Hà Nội. Các công ty tại Quận Long Biên Hà Nội tập trung chủ yếu ở Phường Đức Giang 1571 công ty, Phường Bồ Đề 1538 công ty, Phường Ngọc Thuỵ 1234 công ty, Phường Ngọc Lâm 1230 công ty, Phường Gia Thuỵ 929 công ty, Phường Thượng Thanh 905 công ty, Phường Việt Hưng 865 công ty, Phường Long Biên 816 công ty, ...