Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Long Biên Hà Nội

Có 15593 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Long Biên Hà Nội. Các công ty tại Quận Long Biên Hà Nội tập trung chủ yếu ở Phường Đức Giang 1606 công ty, Phường Bồ Đề 1578 công ty, Phường Ngọc Lâm 1267 công ty, Phường Ngọc Thuỵ 1248 công ty, Phường Gia Thuỵ 966 công ty, Phường Thượng Thanh 907 công ty, Phường Việt Hưng 874 công ty, Phường Long Biên 822 công ty, ...